สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
นายสุริยา มิ่งขวัญ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสันติภาพ กาติวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางอรสา ฐิตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นายกิตติพงษ์ พรมทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางมณีญาภา ฐาศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายปรีชา วิชัย

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาตาล

นางสาวธนาภรณ์ ชุณหพงษ์ไพบูลย์

พนักงานเงินและบัญชี

นางสุพัฒ อกอุ่น

พนักงานธุรการ

นายปรีแดง โทแก้ว

คนสวน

กำลังปรับปรุง...

นางสาวยุพา กุลบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนานการ

นางสาวสุพัตรา นามเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • สาธารณสุขอำเภอเมือง
 • สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
 • สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
 • สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
 • สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 • สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
 • สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง
 • สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
 • สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 • สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 • สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม
 • สาธารณสุขอำเภอสิรินธร
 • สาธารณสุขอำเภอตาลสุม
 • สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
 • สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
 • สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 • สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
 • สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
 • สาธารณสุขอำเภอสำโรง
 • สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม
 • สาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
 • สาธารณสุขอำเภอนาเยีย