สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
นางอรสา ฐิตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

imag1
นางอรสา ฐิตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

สาวฤทัยชนนีย์ สร้อยสนธ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทชารี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทวิทย์ พิมพ์วงศ์

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาตาล

นางสาวธนาภรณ์ ชุณหพงษ์ไพบูลย์

พนักงานเงินและบัญชี

นางสุพัฒ อกอุ่น

พนักงานธุรการ

นายปรีแดง โทแก้ว

คนสวน

กำลังปรับปรุง...

นางสาวยุพา กุลบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนานการ

นางสาวสุพัตรา นามเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 • สาธารณสุขอำเภอเมือง
 • สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
 • สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
 • สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล
 • สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่
 • สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ
 • สาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโก้ก
 • สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง
 • สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
 • สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 • สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ
 • สาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์
 • สาธารณสุขอำเภอเดชอุดม
 • สาธารณสุขอำเภอสิรินธร
 • สาธารณสุขอำเภอตาลสุม
 • สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
 • สาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
 • สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม
 • สาธารณสุขอำเภอนาจะหลวย
 • สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
 • สาธารณสุขอำเภอสำโรง
 • สาธารณสุขอำเภอทุ่งศรีอุดม
 • สาธารณสุขอำเภอบุณฑริก
 • สาธารณสุขอำเภอนาเยีย